Privacyverklaring Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A.

Als lid en/of relatie van de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Over de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A.
De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. is de ondernemersvereniging van en voor de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Ruyven in Delfgauw. De vereniging zet zich in voor een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein en is gesprekspartner voor onder andere de ondernemers en
de gemeente. Het bestuur van de vereniging heeft een groot deel van de taken overgedragen aan Ericis B.V. Deze organisatie zorgt voor professioneel parkmanagement op Ruyven.

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 777
2800 AT Gouda
+31 (0)182 622 744
nicolette@ericis.nl

Persoonsgegevens en verwerking
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u lid bent van de de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. of als u om andere redenen contact met ons hebt. De persoonsgegevens die wij gebruiken kunnen zijn:

 • Naam contactperso(o)n(en)
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)

De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. gebruikt deze gegevens op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. De overeenkomst betreft het lidmaatschap van de vereniging.

Doeleinden
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om de leden te bereiken via telefoon en e-mail
 • om de leden te informeren over relevante zaken
 • voor het versturen van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten
 • voor het versturen van nieuwsbrieven die te maken hebben met de overeenkomst tussen de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. en betrokkene
 • om facturen te sturen voor de contributie voor het lidmaatschap van de ondernemersvereniging
 • inschrijvingen van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel

Verstrekking aan derden
Het secretariaat van de vereniging is uitbesteed aan Ericis B.V. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden.

Bewaartermijn
Als het lidmaatschap van de vereniging wordt opgezegd of wegens een andere reden wordt beëindigd, zullen de persoonsgegevens binnen 8 jaar vernietigd worden.

Inzage en wijziging gegevens
Om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen kunt u contact opnemen met de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven U.A. via eerder genoemd algemeen telefoonnummer of e-mailadres. Ook heeft u altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking
(zie doeleinden) in te trekken.

Autoriteit Persoonsgegeven
Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving
ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 31 mei 2019.